Zokutou word meterZokutou word meter
5,881 / 150,000
(3.9%)