progress report

Zokutou word meterZokutou word meter
23,027 / 75,000
(30.0%)