September 21, 2005
Zokutou word meterZokutou word meter
1,683 / 75,000
(2.0%)